Ettevõttest
Põhjalik eeltöö ja õige ajastus tagavad edu.

Effort Capital on kinnisvara investeeringute juhtimisele spetsialiseerunud ettevõtte. Ettevõtte meeskond omab kinnisvara arendamise ja rahvusvahelise ärijuhtimise alast kogemust alates 1997 aastast. Tegeleme nii elukondlike kui ka äriotstarbeliste kinnisvaraprojektidega. Lisaks Eestile tegeleme projektidega Venemaal, Ukrainas, Soomes, Lätis ja Leedus. Meie referentsportfelli maht on käesoleval hetkel enam kui 700 000 ruutmeetrit.

Meie eesmärk on aidata oma klientidel leida kõrgeima tootluse ja madalaima riskiastmega projekte, tagades ka hilisema efektiivse riskide ja investeeringute halduse.

Investeeringud võivad mõnikord osutuda edukateks ka tänu õnnelikule juhusele, kuid meie usume, et pikaajaliselt eduka investeeringu tagavad põhjalik eeltöö ja oskuslik finantsplaneerimine.

Meie klientideks on nii eraisikud kui äriühingud valdavalt Ida-Euroopast ja Skandinaaviast. Tegeleme järjepidevalt uutele investoritele valitud turgudel pakutavate investeerimisvõimaluste tutvustamisega. Omame põhjalikku ülevaadet Baltikumi, Venemaa ja Ukraina kinnisvaraturust.

Peame sihtturgude konjunktuuri mõistmiseks tähtsaks kohalike olude ja turu põhjalikku tundmist. Seetõttu peame tihedat sidet klientidega ja tutvume kohapeal erinevatel turgudel pakutavate objektidega. Monitoorime kohalike turgude trende ja koostame perioodiliselt sihtturgude analüüse.

Ühildades investorite ootused turuolukorra põhjaliku analüüsimise, meie erialaste teadmiste ning kogemustega, võimaldab see saavutada parimaid ootuspäraseid tulemusi.

Tagasi üles
Teenused

Kinnisvaraturul ei eksiseeri identseid tehinguid, sarnaseid objekte ega ka sarnaste nõudmistega kliente. Universaalsed lahendused ei ole sobilikud kõigile tänasel dünaamilisel ärimaastikul tegutsejatele. Seepärast läheneme igale kliendile ja objektile individuaalselt, mõistmaks nende eripära ning pakkumaks innovaatilisi ja unikaalseid lahendusi. Meie tegevuse eesmärk on aidata kliendil maksimeerida kinnisvarainvesteeringu väärtust.

Sõltumata turul valitsevast olukorrast pakume oma klientidele strateegilist konsultatsiooni, saavutamaks varade optimaalsema tootlikkuse ning kuluefektiivseima opereerimise. Peame oluliseks analüüsida investeeringu tugevaid ja nõrku külgi, hinnata võimalikke riske ja võimalusi. Tasakaalustatud investeerimisportfell annab selge turueelise, olles samaaegselt atraktiivne ka investoritele.

Effort Capital pakub oskusteavet arendusprojektide kontseptsioonide väljatöötamisel. Koostöös meie spetsialistidega leitakse efektiivseimad lahendused arendatavale projektile, tagades sellega kliendi varale turueelise järjest karmimates konkurentsitingimustes.

Oma projektimeeskonna koostamisel lähtume alati püstitatud eesmärkidest ning projekti spetsiifikast. Vajadusel kaasame ka tunnustatud spetsialiste seonduvate valdkondade partnerettevõtetest ( ehitus, finants, arhitektuur jms)

Hindame väga kõrgelt usaldusväärset kliendisuhet. Pikaajaline kliendisuhe tagab parimad tulemused püstitatud eesmärkide saavutamisel.. Teeme omalt poolt kõik selleks, et igast uuest kontaktist kasvaks kauakestev partnerlussuhe.

Teenus on eelkõige mõeldud investoritele, kes omavad kinnisvaraportfelli või plaanivad selle komplekteerimist. Kui kinnisvaraportfelli haldamine ei ole Teie põhitöö, siis usaldage oma vara juhtimine professionaalidele. Effort Capitali spetsialistide kaasamine annab Teile võimaluse keskenduda oma põhitegevusele. Pakutava teenuse eesmärk on läbi profesionaalse juhtimis- ja arendustegevuse maksimeerida Teie kinnisvaraportfelli väärtust ja suurendada konkurentsivõimet.

Kinnisvaraportfelli halduse ja juhtimise planeerimine algab portfelli auditeerimisest ning koostöös vara omanikuga investeerimisstrateegia väljatöötamisest. Traditsiooniliselt käsitletakse kinnisvaraportfelli lihtsustatult, pelgalt hoonete ja maatükkide kogumina, nägemata seal spetsiifilisi protsesse, struktuure ja strateegiaid. Olulise aspektina tuleb arvestada, et kinnisvaraturul ei eksisteeri kahte homogeenset objekti. Iga objekt on turul unikaalne, omades erinevaid riske ning nõudes personaalset käsitlemist ja riskide hajutamist.         

Portfelli efektiivsuse tõstmine nõuab sellega igapäevast tegelemist ja professionaalset juhtimist. Efektiivse strateegia ülesehitusel toetub Effort Capital kolmele põhisuunale: kuluefektiivne juhtimine, kinnistu väärtustamine ja rahavoogude tõstmine. Eesmärk on saavutada paindlik ja likviidne kinnisvaraportfell, mis tagab pikaajalise ja stabiilse tootluse Teie varale.

Oleme omanikule partneriks kõigis tema kinnisvaratehingutes, alates investeeringu tasuvusanalüüsist kuni projektist väljumiseni.

Teenused:

 • Kinnisvaraportfelli auditeerimine
 • Piirkonna arengupotentsiaali hindamine
 • Investeerimisstarteegia väljatöötamine
 • Turumonitooring
 • Kontseptsiooni väljatöötamine
 • Äriplaani ja tasuvusarvutuste koostamine
 • Planeerimise korraldamine
 • Turundusstrateegia koostamine ja täideviimine
 • Juriidiline tugi
 • Ehitusprojekti juhtimine
 • Müügi-või rendikorralduse teostus
 • Haldusteenuse korraldamine
 • Lepingute ja klientide haldus

Arendusprojektide juhtimise ja konsultatsiooni teenus on mõeldud eelkõige kinnisvaraarendajatele ja maaomanikele. Võtame enda kanda strateegilisemate ja keerukamate protsesside juhtimise, olles kliendile partneriks ideest kuni projekti realiseerimiseni. Teenus hõlmab endas parima otstarbe leidmist kinnistule, konkurentsivõimelise projekti planeerimist ja kuluefektiivseimat teostust, mis tagaks tulevase hoone energiasäästlikuma opereerimise.

Meie meeskonna kompetentsi kaasamisega juba projekti algfaasis väldite planeerimisvigu, maandate riske ning tagate konkurentsivõimelisema projekti teostuse. Ebaprofessionaalsed otsused võivad kaasa tuua täiendavaid kulutusid nii arendajale kui ka kinnisvara hilisemale kasutajale.

Teenused:

 • Kinnisvaraportfelli auditeerimine
 • Piirkonna arengupotentsiaali hindamine
 • Investeerimisstarteegia väljatöötamine
 • Turumonitooring
 • Kontseptsiooni väljatöötamine
 • Äriplaani ja tasuvusarvutuste koostamine
 • Planeerimise korraldamine
 • Turundusstrateegia koostamine ja täideviimine
 • Juriidiline tugi
 • Ehitusprojekti juhtimine
 • Müügi-või rendikorralduse teostus
 • Haldusteenuse korraldamine
 • Lepingute ja klientide haldus    

Kinnisvarasse investeerimine on keerukas ja spetsiifiline protsess. Investeeringud on reeglina väga kapitalimahukad ja toovad endaga kaasa täiendavaid riske ja kohustusi. Hoolikalt valitud ja planeeritud kinnisvaraprojekt garanteerib aga kõrge tootlikkuse ja stabiilse kassavoo pikemaks perioodiks. Meie sõltumatu ja professionaalne meeskond aitab Teil eraldada kõrgema investeerimispotentsiaaliga projektid keskpärastest.

Effort Capital pakub nii era- kui äriklientidele investeerimisprojektide konsultatsiooni ja juhtimisteenust. Oleme spetsialiseerunud arendusprojektide ja investorite kinnisvaraportfellide juhtimisele. Meie kogenud spetsialistid on kliendile abiks investeerimisstrateegia väljatöötamisel ja rakendamisel. Investeerimisobjektide leidmisel arvestame personaalselt iga investori investeerimisstrateegiaga, hinnates kaasnevaid riske, tootlikkuse määra ja ka projektist väljumistaktikat. Oleme investorile abiks alates idee genereerimisest kuni selle lõpliku realiseerimiseni või soovitud kassavoo saavutamiseni.

Teenused:

 • Kinnisvaraportfelli analüüs
 • Turu-uuring
 • Projekti positsioneerimine
 • Investeerimisstrateegia väljatöötamine
 • Äriplaani ja tasuvusarvutuste koostamine
 • Due Diligence
 • Turundusplaani koostamine
 • Finantseerimise korraldamine
 • Tehingu teostus
 • Lepingute ja klientide haldus

Effort Capital pakub vahendusteenust nii elukondliku- kui ärikinnisvara omanikele, ostjatele ja ka üürnikele. Meie eesmärk on pakkuda professsionaalset teenust, tagamaks klientide rahulolu läbi effektiivseima lahenduse leidmise kõikidele kinnisvara vahendamisega seonduvatele küsimustele. Meie konsultantide aastatepikkune kogemus, hea turutunnetus ja vahendatava kinnisvaraobjekti personaalne käsitlus, lubavad garanteerida Teile parima tehingu.

Teenused:

 • Konsultatsioon
 • Turumonitooring
 • Turundusplaani koostamine
 • Müügitegevuse juhtimine
 • Juriidiline nõustamine
 • Läbirääkimiste korraldamine
 • Tehingu vormistamine
 • Aruandlus 

Effort Capital pakub oma klientidele ehitusteenust projektijuhtimise põhimõttel. Meie eesmärk on pakkuda kliendile võimalikult kliendikeskset teenust. Võtame enda kanda kogu projekti asjaajamise ning muudame ehitustegevuse Teie jaoks võimalikult lihtsaks ning sujuvaks.

Oleme kliendile partneriks tema nägemuse visualiseerimisest kuni projekti lõpliku teostamiseni. Meie poolt pakutav teenus sisaldab kliendi soovidele vastava kinnistu leidmist, energiasäästliku hoone projekteerimist, kvaliteetset ehitusprojekti juhtimist, dokumentatsiooni koostamist, kõiki kooskõlastusi ja perioodilist aruandlust kliendile. Ajal, mil meie teostame ehitustöid, saate Teie keskenduda oma põhitegevusele.

Teenused:

Projekteerimise juhtimine

 • lähteülesande koostamine koostöös tellijaga
 • projekteerimise hanke läbiviimine
 • projekteerija poolt väljatöötatud lahenduste kontrollimine ja muudatusettepanekute tegemine
 • projekteerimisprotsessi kontrollimine (sh lepingutingimustest ja tähtaegadest kinnipidamine)
 • dokumentatsiooni vastavuse kontrollimine lähteülesandega, tehniliste normidega ja õigusaktidega
 • vajalike ekspertiiside läbiviimine
 • vajalike kooskõlastuste hankimine

Ehitusprojekti juhtimine

 • tellija esindamine suhetes töövõtjatega
 • ehitustööde hangete läbiviimine
 • erinevate töövõttude omavaheline sidumine
 • ehitusprotsessi kontrollimine (sh lepingutingimustest ja tähtaegadest kinnipidamise)
 • dokumentatsiooni kontrollimine

Järelvalve

 • ehitustööde teostus vastavalt lepingu tingimustele
 • ehitustööde teostus vastavalt seadustele, normidele ja heale ehitustavale
 • tellija huvide esindamine ehitustehnilistes, juriidilistes ja maksumusega seotud küsimustes
Tagasi üles
Referentsid

Effort Capitali meeskonna aastatepikkune tegutsemine kinnisvara- ja ehitusturul on võimaldanud meil osaleda paljudes huvitavates projektides. Meie spetsialistide osalusel on arendatud ja realiseeritud mitmeid projekte nii Eestis, Lätis ja Leedus kui ka Soomes, Venemaal ja Ukrainas. Aastate jooksul oleme koostööd teinud oma ala parimate spetsialistidega. Üheskoos väljatöötatud ja lahendatud keerukad ülesanded ja olukorrad, annavad Effort Capitali meeskonnale hindamatu kogemustepagasi.

Loetelu olulisematest projektidest, mis on realiseeritud Effort Capitali spetsialistide osalusel:

 • Aadress Kalevi 24A, Tallinn Üldpind 340 m² Tellija Effort Capital
  Next object
 • Aadress Veerenni 52, Tallinn Üldpind 2 500 m² Tellija Estate Partner OÜ
  Next object
 • Aadress Endla 4, Tallinn Üldpind 1 000 m² Tellija Varme Invest OÜ
  Next object
 • Aadress Kakumäe, Tallinn Üldpind 700 m² Tellija Eraisik
  Next object
 • Aadress Blohina ul 15, Sankt Peterburg Üldpind 5 200 m2 Tellija OOO "PV Group"
  Next object
 • Aadress Novoizmailovski pr 46, Sankt Peterburg Üldpind 2 941 m2 Tellija OOO "Vostok Invest"
  Next object
 • Aadress Pirita, Tallinn Üldpind 300 m2 Tellija Eraisik
  Next object
 • Aadress Pirita, Tallinn Üldpind 400 m2 Tellija Eraisik
  Next object
 • Aadress Pirita, Tallinn Üldpind 500 м2 Tellija Eraisik
  Next object
 • Aadress Pirita, Tallinn Üldpind 500 м2 Tellija Eraisik
  Next object
 • Aadress Tsebotarska 36 Harkov, Ukraina Üldpind 7 110 m2 Tellija New City House LL
  Next object
 • Aadress Nõmme, Tallinn Üldpind 350 m² Tellija Eraisik
  Next object
 • Aadress Rohuneeme, Harjumaa Üldpind 1 800 m² Tellija Eraisik
  Next object
 • Aadress Patika Üldpind 1 100 m2 Tellija Kauritel OÜ
  Next object
 • Aadress Saltoniškiu 36, Vilnius, Leedu Üldpind 7 787 m2 Tellija UAB Nekilnojamas Turtas
  Next object
 • Aadress Vivulskio 12D, Vilnius, Leedu Üldpind 7 867 m2 Tellija UAB Nekilnojamas Turtas
  Next object
 • Aadress Suurepõllu kinnistu, Rae vald Üldpind 582 000 m2 Tellija KV-Tarantel
  Next object
 • Aadress Rannamõisa 4a Üldpind 30 000 m2 Tellija Rannamõisa Kinnisvara OÜ
  Next object
 • Aadress Kakumäe, Tallinn Üldpind 300 m² Tellija eraisik
  Next object
 • Aadress Viimsi, Harjumaa Üldpind 2 500 m² Tellija Kodumajagrupi AS
  Next object
 • Aadress Kristiine, Tallinn Üldpind - Tellija Korteriühistu
  Next object
 • Aadress Veerenni 58a Üldpind 6 650 m2 Tellija Veerenni Ärihoone AS
  Next object
 • Aadress Peetri küla, Harjumaa Üldpind 350 m2 Tellija Eraisik
  Next object
 • Aadress J.Poska tn 23 / 25, Tallinn Üldpind 1 589 m2 Tellija AS Privaatkinnisvara
  Next object
 • Aadress Lossi tn 18 / Soone tn 3, Tallinn Üldpind 4 072 m2 Tellija AS Merko Ehitus
  Next object
 • Aadress Vabaõhumuuseumi tee 5, Tallinn Üldpind 9 606 m2 Tellija AS Merko Ehitus
  Next object
 • Aadress Viru väljak 6, Tallinn
 Üldpind 9 557 m2 Tellija SRV Ehitus
  Next object
 • Aadress Rannamõisa tee 44c, Tallinn Üldpind 2 570 m2 Tellija AS Merko Ehitus
  Next object
 • Aadress Uus Tatari 23, Tallinn Üldpind 3 753 m2 Tellija TSM Projektijuhtimise OÜ
  Next object
 • Aadress Taludevahe tn, Harjumaa Üldpind 140 - 160 m2 Tellija AS Merko Ehitus
  Next object
 • Aadress Põhja pst 37, Tallinn Üldpind - Tellija Mere Kinnisvara OÜ
  Next object
 • Aadress Tallinna mnt 30b, Narva Üldpind ca. 30 000 m2 Tellija KV-Tarantel OÜ
  Next object
 • Aadress Rannamõisa, Harjumaa Üldpind 3 000 m² Tellija Artig KV OÜ
  Next object
Tagasi üles
Kontaktid
Effort Capital OÜ Aadress Tartu mnt. 80J, Tallinn 10112, Eesti Email info@effort.ee Telefon +372 666 10 36